Σκοπός και στόχοι του εργαστηρίου

Στον 2ο κύκλο του εργαστηρίου, αξιοποιούμε τις ψηφιακές πηγές τις οποίες γνωρίσαμε στο εργαστήριο του 1ου κύκλου, και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε, με σκοπό να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα: στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων ώστε οι συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην έρευνα και την δημιουργική χρήση των ψηφιακών πηγών. Με το πέρας του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πηγών, να παράγουν αλλά και δημοσιεύουν πρωτότυπο υλικό σε ηλεκτρονικά μέσα και πλατφόρμες, χρήσιμο στο διδακτικό έργο των φιλολόγων.

Στόχοι του εργαστηρίου:

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

 • Να ξεπεράσουν τα γνωστικά και άλλα εμπόδια στη διεξαγωγή έρευνας στο διαδίκτυο
 • Να μάθουν να καθορίζουν το πλαίσιο της έρευνας και σαφείς στόχους πριν ξεκινήσουν την έρευνά τους στις ψηφιακές πηγές
 • Να χρησιμοποιούν το εύρος και την ποικιλία των ψηφιακών πηγών
 • Να αναπτύξουν ευχέρεια στην αναζήτηση, αξιολόγηση και σωστή χρήση των ψηφιακών πηγών
 • Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, αξιοποιώντας δημιουργικά τις ψηφιακές πηγές για τις διδακτικές τους ανάγκες
 • Να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν στην πράξη εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών πηγών και αναφορών. (Πχ. να αποθηκεύουν και να διαμορφώνουν ψηφιακά αρχεία με τη βοήθεια του zotero)
 • Να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές πηγές για:

– να προσεγγίζουν διαθεματικά μια θεματική ενότητα,

– να συντάσσουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το ψηφιακό υλικό που βρήκαν,

– να συντάσσουν μια διδακτική πρόταση πάνω στο αντικείμενο που έψαξαν        ενσωματώνοντας αξιόπιστα βιβλιογραφικά στοιχεία, εικόνες και βίντεο με μεταδεδομένα, άδειες χρήσης, κ.λπ.,

– να χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες Πρωτέας, Ψηφίδες, Αίσωπος, Φωτόδεντρο, κ.α.,

– να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σενάρια διδασκαλίας.

Αποτελέσματα του εργαστηρίου

Με την περάτωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • Να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές πηγές για να εμπλουτίζουν το διδακτικό (ή και ερευνητικό) τους έργο
 • Να είναι εξοικειωμένοι με την πλοήγηση και τη χρήση των πηγών ανοιχτής πρόσβασης αλλά και των ψηφιακών πηγών της βιβλιοθήκης του Harvard (οι οποίες γενικά δεν είναι ανοιχτής πρόσβασης, αλλά μέσω του ΚΕΣ παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ερευνητές)
 • Να δημιουργούν οι ίδιοι ψηφιακό υλικό προς ανάρτηση σε ηλεκτρονικά μέσα
 • Να μπορούν να αξιολογούν και να συνδιαμορφώνουν εκπαιδευτικές πλατφόρμες και ιστοσελίδες
 • Να χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων, σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών, και την τεκμηρίωση της έρευνας.